Elkaar groeten (2)

Saturday, January 22, 2011

http://deventerburgerscap.blogspot.com/2008/01/elkaar-groeten.html

Bovenstaande link is een blogpost uit 2008 met daarin een tekst uit Brugge van c. 1371 waarin wordt verteld hoe je elkaar dient te groeten. Als aanvulling hierop heb ik een leuk stukje gevonden in een handschrift van c. 1400 uit het klooster Frenswegen bij Nordhorn:

Above link is a blogpost from 2008 and contains a text from c. 1371 Bruges telling how one should greet one another. In addition to this I have found a nice piece in a manuscript of c. 1400 originating from the cloister of Frenswegen near Nordhorn:


Wo men groten sal.

Gherne saltu groten vnde enen yuweliken na synen state; pawese, keiser, cardinale, koningen saltu to vote vallen; Suffraganen eder wiggelbischopen, Abbaten, Banrossen saltu to nygen, Papen vnde ridders saltu dyne kogelen, dynen hoet aff doen; Schulten vnde schepenen vnde anderen ersamen luden saltu sunderlinge groten vnde de hant an de kogelen setten. De kinder sollen tegen eren vader vnde moder ere kogelen afteyn. Allen schelcken vorbeide ick hornsche wordt vnde alle boterie, wichelie, vormettinge vnde vnreyne worde vnde sprocke, kegelen vorbeide ick vnde al ander spel, wente men vortrecket vnde vorleidet de kinder vnde simpel lude. In der kercken eder vppe den kerchhoue en saltn neymande groten, et en were, dat men sunderlinge boedeschop hedde eder raet, vnde dat sal nochtant wesen myt korten worden.Snelle vertaling van mijn hand:

"Graag zal u groeten een elk naar zijn stand: paus, keizer, kardinaal, koningen zal u voor de voeten vallen. Suffraganen of wijbisschoppen, abten, baanrotsen zal u voor buigen. Priesters en ridders zal u uw kogel (kaproen), uw hoed voor af doen. Schouten en schepenen en andere eerzame lieden zal u bijzonder groeten en de hand aan de kogel zetten. De kinderen zullen voor hun vader en moeder hun kogel aftrekken. Alle bedrog verbied ik; verdorven woorden, en alle vals spel, waarzeggerij, arrogantie en onreine woorden en spreuken; kegelen verbied ik en al ander spel, want men trekt voor en verleidt de kinderen en simpele lieden (ermee). In de kerk en op het kerkhof zal u niemand groeten, tenzij dat men een bijzondere boodschap heeft of raad, en dat zal nochtans wezen dan met korte woorden."


Quick translation by me:

"Please greet each according to their state: pope, emperor, cardinal, kings shall you fall to the feet. Suffraganes and auxiliary bishops, abbots, barons shall you bow for. Priests and knights shall you take off your hood, take of your hat for. Sherrifs and aldermen and other honourable people shall you greet especially and put your hand to your hood. Children shall pull off their hood for their father and mother. All deceit I forbid; perverted words, and all cheating, soothsaying, arrogance and impure words and sayings; bowling (?) I forbid and all other games, because it favours and seduces children and simple people. In church and in the churchyard you shall not greet anyone, unless when you have a special message or advice, and then only with short words."

You Might Also Like

4 reacties | replies

Subscribe