Gewoon steengoed!

Sunday, January 16, 2011

Gisteren was onze nieuwjaarsgadering en tot ons aller blijdschap hadden Nijso en Machteld een krat met de bestelling van zo'n 40 stukken steengoed bij hen. Ziehier een foto van de batch nadat hij de oven had verlaten van pottenbakker Ilja Frenzel.

Yesterday was our new years meeting and we all rejoiced at the fact that Nijso and Machteld brought a crate with them with the order of some 40 pieces of stoneware. Here is a photo of the batch after it had left the oven from potter Ilja Frenzel.


De 14e eeuwse keramiek in de Lage Landen bestond voornamelijk uit aardewerk en steengoed. Rood en grijs aardewerk kon van lokale Nederlandse klei gebakken worden maar was relatief poreus en leende zich dus niet zo goed voor drinkgerei. De klei die o.a. bij het Duitse Siegburg gevonden werd, was wél geschikt voor een heter bakproces waardoor de klei versteende en zodoende veel minder poreus uit de oven kwam. De pottenbakkers van Siegburg veroverden in de 14e eeuw de Nederlandse markt met hun superieure drinckannen, drincpotten en drinkscalen van steengoed. Ze worden hier met honderden tegelijk teruggevonden op archeologische sites van kastelen en steden. Ook in historische teksten vind men rekeningposten waarbij ze met honderden tegelijk werden aangeschaft. Bijvoorbeeld de adelijke heer Jan van Blois liet te Dordrecht 400 drinkkannetjes aanschaffen voor een militaire campagne. Tijdens een andere militaire campagne van diezelfde Jan liet hij in Deventer kannetjes aanschaffen.

The ceramics of the Low Countries in the 14th century consisted mainly of earthenware and stoneware. The red and grey earthenware could be manufactured from local Dutch clay but this earthenware was relatively porous and therefore not very fit to use in drinking vessels. But the clay that was abundant near the german Siegburg is very fit to withstand a very hot baking process making the clay into stone and therefor less porous. Consequently the potters of Siegburg conquered the Dutch market with their superior drinking jugs, beakers and bowls of stoneware. Hundreds of them are found on archaeological sites of castles and towns. Also in historical texts there are account entries telling about the purchase of hundreds of these at a time. For example the noble lord Jan van Blois had 400 drinking jugs bought at Dordrecht for a military campaign he was planning. During another campaign of the same Jan, he had jugs bought in Deventer.


Item ghecoft Todrecht ter voirscreven reyse 400 drinckanne 54 s. 8 d.

Item bi den selven om kannen te Deventer costen 8 s. 4 d. g.


Op basis van alle Nederlandse archeologische vondsten van Siegburg drinkgerei van de midden tot late 14e eeuw waar ik mijn handen op kon leggen, heb ik twee jaar geleden een catalogus samen gesteld voor Deventer Burgerscap. Nijso heeft deze vorig jaar ter hand genomen en deze mooie groepsbestelling gerealiseerd. Nu kunnen we onze bier en wijn uit correcte kannetjes, potjes en schaaltjes drinken.

Based on all the Dutch archaeological finds of Siegburg drinking vessels of mid to late 14th century that I could find, I made a catalog two years ago for Deventer Burgerscap. Nijso used it last year to make this great group order of stoneware. Now we can drink our beer and wine from the right kind of jugs, beakers and bowls.

You Might Also Like

2 reacties | replies

Subscribe