Bevolkings- en beroepsaantallen (1)

Tuesday, February 15, 2011

Nadat in 1375 in Hamburg een opstand was neergeslagen, moesten alle meester ambachtslieden en kooplieden in 1376 een eed afleggen dat ze de wapens niet meer op zouden nemen. De lijst met hun namen is helaas in 1842 verbrand, maar gelukkig heeft iemand wel het jaar daarvoor de aantallen per beroepsgroep nog weten te noteren.

After an uprising had been crushed in Hamburg in 1375, all the master craftsmen and merchants had to swear an oath in 1376, promising never again to take up arms. Sadly, the list with their names was burned in 1842, but luckily their numbers per profession had been noted down the year before.


Kooplieden / Merchants
Mercatores de Flandren - 84
- Vlaanderenvaarders / Flanders merchants
De Lubeker vaar - 40 - Lübeckvaarders / Lübeck merchants
Mercatores de Anglia - 35 - Engelandvaarders / England merchants
Pannicidae - 19 - Wantsnijders / Broadclothcutters
= 178

Brouwers / Brewers
Braxatores de Aemestelredamme - 126 - Voor Amsterdam / For Amsterdam
Braxatores de Stauia - 55 - Voor Stavoren / For Stavoren
In der rodingesmarke - 46 - In de wijk Rodingesmark / In the Rodingesmark neighbourhood
In nova platea pistorum - 33 - In de wijk Nieuwe Bakkerstraat / In the neighbourhood New Bakerstreet
In parochia St. Jacobi - 197 - In de wijk Sint Jacob / In the neighbourhood of Saint Jacob
= 457

Overige ambachten / Other crafts
Doliatores - 104 -Kuipers / Coopers
Carnifices 57 - Vleeshouwers / Butchers
Cerdones 52 -Leerlooiers / Tanners
Sutores 47 - Schoenmakers / Shoemakers
Pistores 36 - Bakkers / Bakers
Fabri 36 - Smeden / Smiths
Piscatores 31 - Vissers / Fishermen
Carpentarii 30 - Timmerlieden / Carpenters
Sartores 28 - Kleermakers / Tailors
Institores 21 - Kramers / Vendors
Tornatores 16 - Houtdraaiers / Woodturners
Kannengheyter 12 - Kannengieters / Jugcasters
Haringwascher 10 -Haringschoonmakers / Herringcleaners
Kertzengether 9 -Kaarsengieters / Candlemakers
Aurifabri 9 - Goudsmeden / Goldsmiths
Pictores 9 - Schilders / Painters
Linifices 9 - Linnenwevers / Linnenweavers
Pellifices 8 - Pelsers / Furriers
Funifices 6 - Zeilmakers / Sailmakers
Wullenweuere 6 - Wolwevers / Woolweavers
Stubarii 4 - Badhuis eigenaren / Bathhouse owners
= 540

Totaal / Total = 1.175Hamburg was duidelijk een groot bierbrouwerscentrum en voerde haar bier vooral uit naar het huidige Nederland. Het relatief grote aantal van 178 kooplieden is ook opvallend en tekenend voor het feit dat Hamburg een belangrijke Hanzestad was.
Stel Hamburg had zo'n 1.200 gezinshoofden met burgerrecht, namelijk de bovenstaande lijst en nog een aantal schoolmeesters, advocaten, apothekers en chirurgijns e.d. En stel gemiddeld telde men 4 mensen per huishouden, dan waren er 4.800 mensen woonachtig in een Hamburger burgergezin.
Volgens een plakaat in het Museum für Hamburgische Geschichte zou Hamburg rond 1375 ca. 8.000 inwoners gehad hebben waarvan 60 % met burgerrecht en 40 % zonder. En 60 % van 8.000 is 4.800, een ondersteuning voor mijn berekening. Dit betekend dat er 3.200 niet-burgers in Hamburg huisden; zo'n 800 gezellen en dagloners, met hun gezinnen.
Clearly Hamburg was a large beerbrewing centre and exported its beer mainly to the Netherlands. The relatively large number of 178 merchants is also worth noticing and can be seen as a sign of Hamburgs importance as a Hansa city.
Suppose that Hamburg had 1,200 heads of household with citizens rights; that is the list of 1,175 and some 25 others like schoolmasters, lawyers, apothecaries, doctors etc. And suppose on average each household contained 4 people. This would mean that there lived 4,800 people in a citizens household in Hamburg.
According to a plaque in the Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg had about 8,000 inhabitants in 1375, of which 60 % with citizens rights and 40 % without. And 60 % of 8,000 is 4,800, so this supports my calculations. And this means that there were 3,200 non-citizens living in Hamburg; some 800 apprentices and day labourers, with their families.

You Might Also Like

4 reacties | replies

Subscribe